Publicatiereeks Recht en Overheid

De publicatiereeks ‘Recht en Overheid’ is op 1 september 2011 gestart. Zij strekt ertoe wetenschappelijke bijdragen en andere publicaties die relevant zijn voor het werkterrein van juristen bij de Rijksoverheid breed toegankelijk te maken.

Schrijven voor de publicatiereeks

Indien u een interessante publicatie heeft geschreven of kent die u graag aan de reeks wilt toevoegen, kunt u deze sturen naar Monique Wesselink. De publicatiecommissie beoordeelt vervolgens op grond van de volgende criteria of goedkeuring kan worden verleend.

Beoordelingscriteria

De publicatiecommissie verleent goedkeuring indien aan de volgende criteria is voldaan:

  • Het onderwerp is relevant voor overheidsjuristen en/of wetgevingsjuristen, waarbij de voorkeur uitgaat naar onderwerpen die bijdragen aan vernieuwing, verbreding of harmonisering van wetgeving(skwaliteit) of de juridische praktijk van de Rijksoverheid.
  • De onderzoeksvraag is onderbouwd beantwoord.
  • De publicatie is logisch opgebouwd en in duidelijke taal geschreven.

Publicatiecommissie

  • mr. J.A.P. (Jan) Veringa (voorzitter), directeur Wetgeving en Juridische Zaken, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • prof.mr. E. (Bert) Niemeijer, rector Academie voor Wetgeving & Academie voor Overheidsjuristen
  • prof.dr. P.C. (Pauline) Westerman, hoogleraar rechtsfilosofie, Rijksuniversiteit Groningen, tevens programmamanager Onderzoek en Ontwikkeling Academie voor Wetgeving & Academie voor Overheidsjuristen
  • dr.mr. M. (Monique) Wesselink, programmamanager Academie voor Wetgeving & Academie voor Overheidsjuristen

Reeds verschenen in de publicatiereeks Recht en Overheid:

Citeerwijze

Op onderstaande publicaties rust auteursrecht. De aanbevolen citeerwijze is:

Digitale publicatiereeks Recht en Overheid JAARTAL, ... (www.acwet.nl/www.acjur.nl)

Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager


Gedetacheerd bij Gemeente Amsterdam tot oktober 2024.