Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist

De Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist is bedoeld om ervaren juristen in ongeveer drie maanden bij te scholen om als wetgevingsjurist te kunnen gaan werken. Bij ervaren juristen valt te denken aan beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Vanwege het beperkte aantal plaatsen in deze opleiding, verloopt de aanmelding hiervoor in beginsel via de directeuren Wetgeving en Juridische zaken (WJZ) van de ministeries, de Tweede Kamer en de Raad van State.

Wanneer: 2 keer per jaar (voor- en najaar)
Duur: 14 sessies (gemiddeld 2 per week) van elk 3 uur per keer
Kosten: € 2500,-

Programma:

Startbijeenkomst
De startbijeenkomst is bedoeld om elkaar en de Academie te leren kennen. Daarnaast nodigen we een directeur WJZ uit om te vertellen hoe je als jurist het best in een politiek-bestuurlijke omgeving kunt opereren. We sluiten deze bijeenkomst af met een diner.

Module 1            Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context (4 dagdelen)
Om effectief te kunnen functioneren, dienen wetgevingsjuristen en overheidsjuristen gevoelig te zijn voor politiek-bestuurlijke problemen en overwegingen. Deze cursus reflecteert hierop door de gevolgen van verschillende politieke dilemma’s voor het functioneren van juristen te belichten. De dilemma’s en de manier waarop juristen daarmee te maken kunnen krijgen, worden behandeld evenals hoe zij daarmee het best om kunnen gaan. Tijdens de laatste sessie vindt een paneldiscussie plaats. Het panel bestaat uit een directeur-generaal en twee directeuren WJZ.

NB: In het voorjaar volgen de deelnemers aan de Zij-instromersopleiding tot Wetgevingsjurist en de Zij-instromersopleiding tot Overheidsjurist de startbijeenkomst en de eerste module gezamenlijk. Daarna volgen de wetgevingsjuristen en de overheidsjuristen modules die op hun beroep zijn toegespitst.

Module 2            Wetgevingstechniek (5 dagdelen)
In deze module staat de praktische toepassing van de Aanwijzingen voor de regelgeving centraal. Aan de orde komen de vormgeving, indeling en structuur van verschillende soorten regelingen (wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen), de wijziging van regelingen, de redactie van verschillende soorten bepalingen, overgangsrecht en inwerkingtredingregimes. Met de wetgevingstechnieken wordt, zowel tijdens de sessies als aan het slot van de cursus, uitgebreid geoefend. Ook is er aandacht voor het opstellen van toelichtingen bij wet- en regelgeving.

Module 3            Wetgevingsprocedures (5 dagdelen)
Deze cursus behandelt het traject waarlangs wetgeving tot stand komt en gaat over de informele processen en formele procedures voor de totstandbrenging van wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Alle belangrijke fases in het wetgevingsproces komen voorbij: de ambtelijke voorbereiding, overleg, consultatie en advies, de behandeling in de ministerraad, de advisering door de Raad van State en de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. De voor het wetgevingsproces relevante onderdelen van het wetgevingskwaliteitsbeleid komen aan bod, zoals het Integraal Afwegingskader en de vaste verandermomenten. Ook worden actuele ontwikkelingen besproken die van invloed zijn op de wetgevingsprocedure. Tijdens de cursus wordt gewerkt met enkele kleine opdrachten.

Afronding           Examen & diploma uitreiking
De opleiding eindigt met een examen. Om de situatie in de praktijk zo goed mogelijk na te bootsen is dit een groepsopdracht die binnen een aantal weken dient te worden ingeleverd. Na de beoordeling vindt een nabespreking plaats. Bij een positieve beoordeling krijgen de deelnemers een diploma tijdens een feestelijke bijeenkomst uitgereikt. In het geval van een negatieve beoordeling, krijgen de betreffende deelnemers de mogelijkheid om bij de eerstvolgende opleiding het examen te herkansen. Zij kunnen er echter ook voor kiezen deelcertificaten voor de gevolgde modules te ontvangen.

Actueel cursusaanbod

Geen actueel aanbod

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41