28 november 2022

Vacature: voorzitter Stichting Recht en Overheid

Per 1 september 2023 eindigt de tweede benoemingstermijn van de huidige voorzitter van de Stichting Recht en Overheid. We zijn daarom op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Taken van het bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in rechte. De belangrijkste taken van het bestuur zijn:

 • het werven en benoemen van de rector-directeur die leiding geeft aan de staf van de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen, het vaststellen van diens taken en het houden van toezicht op diens functioneren;
 • het jaarlijks vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag, die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Justitie en Veiligheid;
 • het vaststellen van het opleidings- en activiteitenprogramma van de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen;
 • het benoemen van de leden van de examencommissie en de opleidings- en curriculumcommissie en het vaststellen van een onderwijs- en examenregeling.

Het bestuur vergadert thans ten minste driemaal per jaar, waarvan éénmaal ter voorbereiding van de vaststelling van de begroting en éénmaal ter vaststelling van de jaarstukken.

Functie-eisen voor de voorzitter van het bestuur

Voor alle bestuursleden geldt dat zij beschikken over een brede belangstelling in maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en juridische onderwerpen. Daarbij hebben zij ruime kennis van en ervaring met het werk van wetgevings- of overheidsjuristen. Ook stellen zij zich, mede in hun hoofdfuncties naast het bestuurslidmaatschap, kritisch en onafhankelijk op. Bovendien hebben zij een relevant netwerk binnen de bestuurlijke, juridische en (rechts)wetenschappelijke omgeving waarin de academies functioneren.

Van de voorzitter van het bestuur wordt daarnaast verlangd dat deze:

 • de regie voert bij de uitvoering van de taken en bevoegdheden van het bestuur;
 • voldoende tijd en gelegenheid heeft om het voorzitterschap goed te vervullen;
 • aantoonbaar ervaring heeft als voorzitter en de vaardigheden bezit die voor een voorzitter noodzakelijk zijn, zoals benaderbaar zijn, verbinding maken met en luisteren naar anderen die betrokken zijn bij de academies, zorgdragen voor een zorgvuldige besluitvorming en beslissingen kunnen nemen;
 • de rector-directeur aanstuurt en als goed werkgever optreedt, onder meer door het houden van functioneringsgesprekken;
 • beschikbaar is om de academies te vertegenwoordigen en voor het voetlicht te brengen tijdens relevante bijeenkomsten, waaronder de opening van het academisch jaar;
 • aantoonbaar affiniteit heeft het met het werk en de opleiding van wetgevings- of overheidsjuristen;
 • goed thuis is in politiek en ambtelijk Den Haag en daardoor zo nodig toegang heeft tot topambtenaren, bewindspersonen en leden van de Staten-Generaal.

Voor een uitgebreide functieomschrijving, inclusief nadere informatie over de vergoeding en de benoemingsprocedure, kan contact worden opgenomen met Pauline Schuyt, rector-directeur van de Academies van Wetgeving en Overheidsjuristen via p.schuyt@acwet.nl.

Delen


Meer informatie?

Pauline Schuyt

prof. mr. dr. Pauline Schuyt

Rector-directeur

p.schuyt@acwet.nl
070 - 312 98 33