Van noodwet tot crisisrecht:spontaan advies van de Raad van State

1 « terug naar overzicht

Datum
27 januari 2022
Tijd
15:30 - 16:30 uur

Modernisering van het staatsnoodrecht staat al enige tijd op de politieke agenda en de coronacrisis heeft de noodzaak ervan eens te meer duidelijk gemaakt. In tijden van crisis is het belangrijk een zo goed mogelijke balans te vinden tussen bestuurlijke slagkracht en het waarborgen van de beginselen van democratie en rechtsstaat. Ook bij de modernisering van het (staats)nood- en crisisrecht moet die balans het uitgangspunt zijn. De Afdeling advisering van de Raad van State is hierop in haar spontane advies van 13 december jl. ingegaan. Zij beveelt onder meer aan dat wordt voorzien in wettelijke vangnetvoorzieningen, zodat het bestuur ruimte heeft om direct te handelen in onvoorziene omstandigheden. Ook stelt de Afdeling dat moet worden voorzien in een werkbare, wettelijke structuur van parlementaire betrokkenheid en zeggenschap, en dat ad-hocwetgeving zoveel mogelijk moet worden voorkomen.

In de lezing zullen staatsraden Luc Verhey en Ben Vermeulen nader op het advies en de daarin geformuleerde aandachtspunten en aanbevelingen ingaan.

De bijeenkomst wordt via de online tool Webex gehost. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u per mail inloginstructies.

Datum:           donderdag 27 januari 2022
Tijdstip:          15:30 uur tot 16:30 uur
Doelgroep:      wetgevingsjuristen en overheidsjuristen
PWO-punten:  1

Lukt het niet om in te schrijven omdat u geen zakelijke gegevens kunt invullen? Neem dan contact met ons op via academie@acwet.nl.