Zij-instromersopleiding tot Overheidsjurist ALLEEN INSCHRIJVEN OP UITNODIGING!

42 « terug naar overzicht

Startdatum
2 maart 2020
Doelgroep
Juristen die als overheidsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding tot overheidsjurist

Prijs € 2.500,-


Op 2 maart 2020 gaat onze Zij-instromersopleiding tot Overheidsjurist weer van start. Deze opleiding is bedoeld voor juristen die als overheidsjurist willen gaan werken, zoals beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Aanmelding verloopt via de directeuren wetgeving en juridische zaken. De opleiding begint met een gezamenlijke module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van overheidsjurist zijn toegespitst en eindigt met een afsluitende toets en een diploma-uitreiking.

Gezamenlijke startmodule 'Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context'

Om effectief te kunnen functioneren, dienen wetgevingsjuristen en overheidsjuristen gevoelig te zijn voor politiek-bestuurlijke problemen en overwegingen. Deze cursus reflecteert hierop door de gevolgen van verschillende politieke dilemma’s voor het functioneren van juristen te belichten. De dilemma’s worden behandeld en ingegaan wordt op de manier waarop juristen met deze dilemma’s te maken kunnen krijgen en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Tijdens de slotsessie vindt een paneldiscussie plaats, 

 

Module 2 'Behandelen van bezwaar en beroep'

In deze cursus worden de hoofdlijnen van het bestuursprocesrecht in theorie en praktijk behandeld vanuit het gezichtspunt van de departementale jurist. Hierbij staan zowel de rechtsbescherming in het algemeen, als een praktijkgerichte benadering van de verschillende facetten van de bezwaar- en beroepsfase centraal. Met behulp van praktijkvoorbeelden en ‘tips and trucs’ uit de praktijk worden de verschillende aspecten van het bestuursrechtelijke proces behandeld, zoals ontvankelijkheid, beslistermijnen, het horen, de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, de bestuurlijke lus en de versnelde en de vereenvoudigde behandeling van het beroep bij de bestuursrechter. Ook de inhoud van de beslissing op bezwaar en het verweerschrift komen aan de orde. Na afloop kent u de hoofdlijnen van het stelsel van rechtsbescherming, de taken, bevoegdheden en werkwijzen van de verschillende actoren in het proces van rechtsbescherming; bent u in staat een beslissing op bezwaar helder, bondig en consistent te schrijven en kent u de regels van het bestuursprocesrecht.

Module 3 'Specifiek juridische context overheid'

In deze cursus komen verschillende, voor overheidsjuristen relevante, rechtsgebieden aan de orde. In het onderdeel ‘aanbestedingsrecht basis’ staat centraal dat aanbestedende diensten zelf verantwoordelijk zijn voor een juiste toepassing van de voor hen geldende nationale en Europeesrechtelijke regels. Behandeld wordt wanneer moet worden aanbesteed en op welke wijze, hoe te handelen bij spoed en hoe de rechtsbescherming is geregeld.
Na afloop heeft u inzicht in de voor het aanbestedingsrecht geldende kaders en de onderlinge samenhang ervan.

In het onderdeel ‘subsidie en staatssteun’ zal blijken dat het verlenen van subsidie voor overheden één van de belangrijkste instrumenten is om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Om die reden worden het juridische kader en het actuele rijksbeleid over subsidie belicht, evenals belangrijke thema's uit de praktijk, zoals incidentele subsidies, steun, Uniform subsidiekader, horizonbepalingen en de 'boetewet.'  Na afloop kunt u beoordelen of sprake is van subsidie, kent u het juridisch kader voor verlening, vaststelling, wijziging en intrekking van subsidie en bent u op de hoogte van de hoofdlijnen van het rijksbeleid.

In het onderdeel ‘Wet openbaarheid van bestuur (Wob)’ komt in vogelvlucht de ontwikkeling, de structuur en de dagelijkse praktijk van deze wet aan de orde. Aan de hand van actuele jurisprudentie en recente ontwikkelingen wordt ingezoomd op de weigeringsgronden, de verhouding tussen de Wob en artikel 68 van de Grondwet (inlichtingenplicht Staten-Generaal) en misbruik van de Wob. Na afloop heeft u inzicht in de theorie en de praktijk van de Wob en bent u in staat wob-verzoeken af te handelen.

Het onderdeel ‘civiel recht’ is erop gericht inzicht te verkrijgen in de specifieke rol die de overheid inneemt als zij zich van het privaatrecht wil of moet bedienen of als zij anderszins daarmee wordt geconfronteerd. Verschillen ten opzichte van ‘gewone’ privaatrechtelijke actoren - natuurlijke en (privaatrechtelijke) rechtspersonen - treden vooral op bij schadeclaims in relatie tot de publieke taak van de (rijks)overheid en bij het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten. Daarom zal de aandacht vooral uitgaan naar enerzijds ‘overheidsaansprakelijkheid’, waarbij ook de onrechtmatige overheidsdaad aan de orde zal komen, en anderzijds naar ‘de overheid als privaatrechtelijke contractspartij’. Beoogd wordt voor beide onderwerpen de basisbeginselen te behandelen waarmee vrijwel iedere overheidsjurist wordt geconfronteerd.”

 

Module 4 'Praktisch procederen voor overheidsjuristen'

In aanvulling op de module ‘Behandelen van bezwaar en beroep’ staat in deze cursus de procedure bij de bestuursrechter centraal. De verschillende aspecten van het bestuursrechtelijke proces komen aan de orde evenals de werkwijze van de bestuursrechter en de rol die de overheidsjurist daarin heeft en vooral kan spelen. Denk aan de bevoegdheid van de rechter, de ontvankelijkheid, de bestuurlijke lus, de volgorde ter zitting en de opbouw van de uitspraak. Ook wordt aandacht besteed aan (het slim lezen van) het besluit, de beroepsgronden, het verweer, de aanvullende stukken, het eventuele pleiten en het beantwoorden van vragen ter zitting.

Na deze module kent u de belangrijkste regels van het bestuursprocesrecht; kunt u adviseren over de van toepassing zijnde beroepsprocedure en de bevoegde rechter; bent u in staat om in een zitting op te treden namens een bewindspersoon en kunt u een kort en bondig, zakelijk verweer voeren;hebt u een goed inzicht in de belangrijkste jurisprudentie over begrippen als besluit, belanghebbende en het relativiteitsvereiste en bent u in staat om snel een korte nota voor uw bewindspersoon te schrijven over een uitspraak.


Programma en dagdelen

Maandag 2 maart 2020
09:30 - 12:30 Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Vrijdag 6 maart 2020
13:30 - 16:30 Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Maandag 9 maart 2020
09:30 - 12:30 Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Donderdag 10 september 2020
13:30 - 16:30 Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's
Maandag 14 september 2020
13:30 - 16:30 Bestuursrechtelijke thema’s bezwaar en beroep
Donderdag 17 september 2020
13:30 - 16:30 Bezwaarschriftprocedure en bestuursrechtspraak
Maandag 21 september 2020
13:30 - 16:30 Wet openbaarheid van bestuur
Donderdag 24 september 2020
13:30 - 16:30 Aanbestedingsrecht basis
Maandag 28 september 2020
13:30 - 16:30 Subsidie en staatssteun
Donderdag 1 oktober 2020
13:30 - 16:30 Subsidie en staatssteun
Maandag 5 oktober 2020
13:30 - 16:30 Civiel recht
Donderdag 8 oktober 2020
13:30 - 16:30 Organisatie van de rechtspraak en toegang tot de bestuursrechter
Maandag 12 oktober 2020
13:30 - 16:30 Voorbereiding zitting, zitting en uitspraak bestuursrechter
Donderdag 15 oktober 2020
13:30 - 16:30 Casus bestuursrechtspraak

Docenten

 • prof. dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok

  Plaatsvervangend afdelingshoofd
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. mr. H.D (Huib) van Romburgh

  Bestuursraadadviseur aanbesteding
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • mr. G. (Gerrit) de Goede

  Coördinator Juridische Zaken
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - DG Straffen en Beschermen

 • mr. H.A.J. (Henk) Gierveld

  Gemachtigde proceszaken
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

 • mr. E.P. (Els) Koorstra

  Coördinerend jurist/Hoofd Staatssteun Unit WJZ
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr.drs. G.H. (Geert) van den Borne

  Senior Jurist
  Ministerie van Buitenlandse Zaken - Directie Juridische Zaken

 • mr. K.J. (Karin) Bregman

  Jurist
  Ministerie van Algemene Zaken

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Decaan
  Universiteit Utrecht - University college

 • mr. H.F.Th. (Hugo) Pennarts

  Adviseur
  Ten Holter / Noordam

 • mr. dr. J.R. (Joris) Groen

  Raadadviseur
  Ministerie van Algemene Zaken

 • prof. dr. P. (Paul) Nieuwenburg

  Hoogleraar politieke filosofie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. A. (Arjan) Dane

  Senior jurist
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

 • mr. dr. J.G.B. (Joost) Pikkemaat

  Senior jurist
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?