Studenten / Promovendi

WEDSTRIJD

In het kader van de Week van de Rechtsstaat nodigen de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen studenten en promovendi uit om deel te nemen aan deze essaywedstrijd. Schrijf een essay van maximaal 1500 woorden over het thema ‘Weerbare rechtsstaat voor een veerkrachtige samenleving’. Dit thema kan vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken, zoals bestuurskundig, historisch, juridisch, politicologisch, bestuurskundig of  sociologisch.

De democratische rechtsstaat is een groot goed dat door nagenoeg iedereen geprezen wordt. Niettemin hebben veel mensen een totaal verschillende opvatting van wat een democratische rechtsstaat eigenlijk is. Is het een staat waarin rechterlijke uitspraken worden gerespecteerd en nageleefd? Of juist een staat waarin gekozen politici altijd het primaat hebben?

Duidelijk is dat de rechtsstaat in de hele wereld onder vuur ligt. Politici accepteren rechterlijke uitspraken minder als die niet in hun straatje passen, rechters, advocaten en officieren van justitie worden bedreigd, evenals vele politici, en in parlementen is vaak zo’n patstelling ontstaan dat belangrijke essentiële wetgeving slechts met grote moeite of helemaal niet tot stand komt.

Met het wereldwijd verdwijnen van ‘de middenpartijen’ en het opkomen van extremisme in lang bestaande partijen als de Tories en de Republikeinen, maar ook met de opkomst van nieuwe, radicale en soms extremistische partijen in de Nederlandse politiek, kunnen mensen werkzaam in het openbaar bestuur of in de rechtspraak onder druk komen te staan. Democratisch gekozen partijen met extreme of radicale ideeën zouden in de toekomst zeggenschap kunnen krijgen over de wijze waarop in Nederland de rechtsstaat wordt ingevuld. Wat betekent dat voor de rechtsstaat? Welke rol kunnen of moeten ambtenaren binnen de rijksoverheid spelen om de waarden van de democratische rechtsstaat te kunnen blijven eerbiedigen, ook bij een regering die er niet-rechtsstatelijke ideeën op nahoudt?

Zijn er (ethische) gronden denkbaar op grond waarvan ambtenaren zich kunnen en mogen verzetten tegen de plannen van een dergelijke regering? Hoe zou hierop kunnen worden ingespeeld als we kijken naar de staatsinrichting, (de organisatie van) het ambtenarenapparaat of de wetgeving? Welke risico’s of kansen brengt dit met zich voor een veerkrachtige samenleving? Bieden andere politieke structuren, bestuurskundige theorieën of de geschiedenis handvaten voor hoe we hier vanuit rechtsstatelijk oogpunt wel of juist niet op moeten anticiperen? Is de verhouding tussen ‘democratisch’ en ‘rechtsstaat’ zoals wij deze nu kennen houdbaar in de toekomst?

Inzendtermijn

Inzendingen dienen voor 1 april 2023 binnen te zijn op stichtingrechtenoverheid@acwet.nl

Prijs

De winnaar mag een cursus naar keuze uit het open inschrijvingsprogramma van de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen volgen. Zie hier voor het actuele programma.

Verder selecteert de jury een aantal essays die voor publicatie in een speciale bundel in aanmerking komen. De bundel wordt rijksbreed verspreid en wordt tijdens het Rondje Rechtsstaat op zaterdag 3 juni 2023 in de Academie tentoongesteld.

Prijsuitreiking

De prijsuitreiking is donderdagochtend 1 juni 2023 tijdens het TRIASsymposium bij de Hoge Raad.

Jury

Voorzitter         

prof. mr. dr. R. Nehmelman - griffier van de Eerste Kamer en hoogleraar Publiek organisatierecht, Universiteit Utrecht

Leden                  

mr. E.D.G. Kiersch - directeur Wetgeving en Juridische Zaken, ministerie van Justitie en Veiligheid

prof. mr. C.E. du Perron - raadsheer Hoge Raad, hoogleraar privaatrecht Universiteit van Amsterdam

prof. dr. A. K. Yesilkagit - hoogleraar International Governance

mr. dr. M. Wesselink - programmamanager Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen

Secretaris

mr. L.A. van Heusden - jurist Directie Bestuursaanspraak Raad van State

Spelreglement

 • Deze essaywedstrijd is bedoeld voor studenten en promovendi van Nederlandse Hogescholen en Universiteiten.
 • Een essay is een opiniërend stuk, waarin de schrijver op basis van valide argumenten stelling durft te nemen, waardoor de lezer aan het denken wordt gezet.
 • De essays dienen in het Nederlands te zijn geschreven.
 • De essays mogen maximaal 1500 woorden bevatten.
 • Een correcte bronvermelding en citeerwijze is vereist om plagiaat te voorkomen.
 • De essays dienen te zijn voorzien van uw naam, emailadres en universiteit of HBO waaraan u verbonden bent.
 • De essays mogen maximaal 4 auteurs hebben.
 • Inzendingen dienen voor 1 april 2023 binnen te zijn op: stichtingrechtenoverheid@acwet.nl
 • De inzendingen en de daarbij behorende persoonsgegevens worden ten behoeve van de wedstrijd door de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen gebruikt en opgeslagen.
 • De jury kijkt bij de beoordeling vooral naar de onderbouwing en de creativiteit van de uitwerking.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Download

Essaywedstrijd Studenten / Promovendi

Downloaden

Meer informatie?

Monique Wesselink

dr. mr. Monique Wesselink

Programmamanager


Gedetacheerd bij Gemeente Amsterdam tot oktober 2024.