15 augustus 2023

Vacature: Bestuurslid Stichting Recht en Overheid

Per 1 januari 2024 eindigt de tweede benoemingstermijn van F.H.G. de Grave als bestuurslid van de Stichting Recht en Overheid. We zijn daarom op zoek naar een nieuw bestuurslid. 

Taken van het bestuur 

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in rechte. De belangrijkste taken van het bestuur zijn:  

  • het werven en benoemen van de rector-directeur die leiding geeft aan de staf van de Academie voor Wetgeving en Overheidsjuristen, het vaststellen van diens taken en het houden van toezicht op diens functioneren; 

  • het jaarlijks vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag, die ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Justitie en Veiligheid; 

  • het vaststellen van het opleidings- en activiteitenprogramma van de Academies voor Wetgeving en Overheidsjuristen; 

  • het benoemen van de leden van de opleidings- en curriculumcommissie. 

Het bestuur vergadert thans ten minste driemaal per jaar, waarvan éénmaal ter voorbereiding van de vaststelling van de begroting en éénmaal ter vaststelling van de jaarstukken.  

Functie-eisen bestuurslid van het bestuur 

Voor alle bestuursleden geldt dat zij beschikken over een brede belangstelling in maatschappelijke, politiek-bestuurlijke en juridische onderwerpen. Daarbij hebben zij ruime kennis van het werk van wetgevings- en/of overheidsjuristen. Bovendien hebben zij een relevant netwerk binnen de bestuurlijke, juridische en/of (rechts)wetenschappelijke omgeving waarin de academies functioneren.  

Van de bestuursleden wordt daarnaast verlangd dat zij: 

  • aantoonbaar affiniteit en bij voorkeur ervaring hebben met het werk en de opleiding van wetgevings- en/of overheidsjuristen;  

  • als klankbord fungeren voor de rector-directeur en zodoende inhoudelijk vormgeven aan het te voeren beleid binnen de academies; 

  • voldoende tijd en gelegenheid hebben om hun bestuurstaak goed te vervullen. 

Gelet op de samenstelling van het bestuur na het vertrek van F.H.G. de Grave gaat ten aanzien van het nieuwe bestuurslid de voorkeur uit naar iemand met een parlementaire achtergrond en politieke affiniteit op landelijk niveau.  

Sollicitaties kunnen tot uiterlijk 31 augustus 2023 worden gericht aan Pauline Schuyt, rector-directeur van de Academies van Wetgeving en Overheidsjuristen via p.schuyt@acwet.nl. Met haar kan ook contact worden opgenomen voor een uitgebreide functieomschrijving, inclusief nadere informatie over de vergoeding en de benoemingsprocedure.  
Diegenen die aandacht willen vestigen op geschikte kandidaten kunnen dit bij haar kenbaar maken. 


Meer informatie?

Pauline Schuyt

prof. mr. dr. Pauline Schuyt

Rector

p.schuyt@acwet.nl
070 - 312 98 33