Zij-instromersopleiding Overheidsjuristen ALLEEN INSCHRIJVEN OP UITNODIGING!

« terug naar overzicht

Startdatum
12 maart 2019
Doelgroep
Juristen die graag als overheidsjurist willen gaan werken
Leerlijn
Zij-instromersopleiding overheidsjuristen

Prijs € 2.000,-


Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context

Om effectief te kunnen functioneren, dienen wetgevingsjuristen en overheidsjuristen gevoelig te zijn voor politiek-bestuurlijke problemen en overwegingen. Deze cursus reflecteert hierop door de gevolgen van verschillende politieke dilemma’s voor het functioneren van juristen te belichten. De dilemma’s worden behandeld en ingegaan wordt op de manier waarop juristen met deze dilemma’s te maken kunnen krijgen en hoe zij daarmee om kunnen gaan. Tijdens de slotsessie vindt er van 15.00-16.30 uur een paneldiscussie plaats, hierbij zullen drs. P.R. Heij, Directeur-Generaal Water en Bodem bij het Ministerie van IenW en mr. M.M. den Boer, Directeur Juridische Zaken bij het Ministerie van VWS aanwezig zijn.

NB: deze startmodule wordt zowel door beginnend wetgevingsjuristen als overheidsjuristen gevolgd. In de daarop volgende modules worden de opleidingen op de betreffende doelgroep toegespitst. Sessie 1 op 12 maart wordt afgesloten met een gezamenlijk diner, hierbij zal mr. E.P. Nas (directeur Juridische Zaken bij het Ministerie van EZK) ook aanwezig zijn om zijn ervaringen te delen. Verdere informatie hierover volgt.

Op 12 maart 2019 gaan onze nieuwe ‘zij-instromersopleidingen’ van start. Deze opleidingen zijn bedoeld voor juristen die graag als wetgevingsjurist of overheidsjurist willen gaan werken. Denk aan beleidsambtenaren, advocaten, rechters of gemeentejuristen. Aanmelding verloopt via de directeuren wetgeving en juridische zaken. De opleidingen beginnen met een gezamenlijke module ‘Werken als jurist in een politiek-bestuurlijke context’ waarna modules volgen die op het beroep van wetgevingsjurist of overheidsjurist zijn toegespitst.

Behandelen van bezwaar en beroep

In deze cursus worden de hoofdlijnen van het bestuursprocesrecht in theorie en praktijk behandeld vanuit het gezichtspunt van de departementale jurist. Hierbij staan de rechtsbescherming in het algemeen en een praktijkgerichte benadering van de verschillende facetten van de bezwaar- en beroepsfase centraal. Met behulp van praktijkvoorbeelden en ‘tips and trucs’ uit de praktijk worden de verschillende aspecten van het bestuursrechtelijke proces behandeld, zoals ontvankelijkheid, beslistermijnen, het horen, de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, de bestuurlijke lus en de versnelde en de vereenvoudigde behandeling van het beroep bij de bestuursrechter. Ook de inhoud van de beslissing op bezwaar en het verweerschrift komt aan de orde. Na afloop kent u de hoofdlijnen van het stelsel van rechtsbescherming, de taken, bevoegdheden en werkwijzen van de verschillende actoren in het proces van rechtsbescherming; bent u in staat een beslissing op bezwaar helder, bondig en consistent te schrijven en kent u de regels van het bestuursprocesrecht.

Specifiek juridische context overheid

In deze cursus komen verschillende, voor overheidsjuristen relevante, rechtsgebieden aan de orde. In het onderdeel ‘aanbestedingsrecht basis’ staat centraal dat aanbestedende diensten zelf verantwoordelijk zijn voor een juiste toepassing van de voor hen geldende nationale en Europeesrechtelijke regels. Behandeld wordt wanneer moet worden aanbesteed en op welke wijze, hoe te handelen bij spoed en hoe de rechtsbescherming is geregeld.
Na afloop heeft u inzicht in de voor het aanbestedingsrecht geldende kaders en de onderlinge samenhang ervan.

In het onderdeel ‘subsidie en staatssteun’ zal blijken dat het verlenen van subsidie voor overheden één van de belangrijkste instrumenten is om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken. Om die reden worden het juridische kader en het actuele rijksbeleid over subsidie belicht, evenals belangrijke thema's uit de praktijk, zoals incidentele subsidies, steun, Uniform subsidiekader, horizonbepalingen en de 'boetewet.'  Na afloop kunt u beoordelen of sprake is van subsidie, kent u het juridisch kader voor verlening, vaststelling, wijziging en intrekking van subsidie en bent u op de hoogte van de hoofdlijnen van het rijksbeleid.

In het onderdeel ‘Wet openbaarheid van bestuur (Wob)’ komt in vogelvlucht de ontwikkeling, de structuur en de dagelijkse praktijk van deze wet aan de orde. Aan de hand van actuele jurisprudentie en recente ontwikkelingen wordt ingezoomd op de weigeringsgronden, de verhouding tussen de Wob en artikel 68 van de Grondwet (inlichtingenplicht Staten-Generaal) en misbruik van de Wob. Na afloop heeft u inzicht in de theorie en de praktijk van de Wob en bent u in staat wob-verzoeken af te handelen.
 

Paktisch procederen voor overheidsjuristen

In aanvulling op de module ‘Behandelen van bezwaar en beroep’ staat in deze cursus de procedure bij de bestuursrechter centraal. De verschillende aspecten van het bestuursrechtelijke proces komen aan de orde evenals de werkwijze van de bestuursrechter en de rol die de overheidsjurist daarin heeft en vooral kan spelen. Denk aan de bevoegdheid van de rechter, de ontvankelijkheid, de bestuurlijke lus, de volgorde ter zitting en de opbouw van de uitspraak. Ook wordt aandacht besteed aan (het slim lezen van) het besluit, de beroepsgronden, het verweer, de aanvullende stukken, het eventuele pleiten en het beantwoorden van vragen ter zitting.

Na deze module kent u de belangrijkste regels van het bestuursprocesrecht; kunt u adviseren over de van toepassing zijnde beroepsprocedure en de bevoegde rechter; bent u in staat om in een zitting op te treden namens een bewindspersoon en kunt u een kort en bondig, zakelijk verweer voeren;hebt u een goed inzicht in de belangrijkste jurisprudentie over begrippen als besluit, belanghebbende en het relativiteitsvereiste en bent u in staat om snel een korte nota voor uw bewindspersoon te schrijven over een uitspraak.


Programma en dagdelen

Dinsdag 12 maart 2019
15:00 - 18:00 Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context - Politieke cultuur en dilemma’s voor (juridische) ambtenaren
Vrijdag 22 maart 2019
09:30 - 12:30 Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context - Polderen of majoritarian democracy? Politiek-bestuurlijke overleg cultuur
Maandag 25 maart 2019
13:30 - 16:30 Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context - Democratie of rechtsstaat? De inherente spanning van een democratische rechtsstaat
Maandag 1 april 2019
13:30 - 16:30 Werken als jurist in een politiek bestuurlijke context - Theorie of praktijk? Ervaringen met politieke dilemma's
Donderdag 4 april 2019
13:30 - 16:30 Behandelen van bezwaar en beroep - Bezwaarschriftprocedure en bestuursrechtspraak
Donderdag 11 april 2019
13:30 - 16:30 Behandelen van bezwaar en beroep - Bestuursrechtelijke thema’s bezwaar en beroep
Donderdag 18 april 2019
13:30 - 16:30 Specifiek juridische context overheid - Aanbestedingsrecht basis
Donderdag 25 april 2019
13:30 - 16:30 Specifiek juridische context overheid - Aanbestedingsrecht basis
Dinsdag 7 mei 2019
13:30 - 16:30 Specifiek juridische context overheid - Subsidie en staatssteun
Donderdag 16 mei 2019
13:30 - 16:30 Specifiek juridische context overheid - Subsidie en staatssteun
Donderdag 23 mei 2019
13:30 - 16:30 Specifiek juridische context overheid - Wet openbaarheid van bestuur
Donderdag 6 juni 2019
13:30 - 16:30 Praktisch procederen voor overheidsjuristen
Donderdag 13 juni 2019
13:30 - 16:30 Praktisch procederen voor overheidsjuristen
Donderdag 20 juni 2019
13:30 - 16:30 Praktisch procederen voor overheidsjuristen

Docenten

 • prof.dr. R.A. (Ruud) Koole

  Hoogleraar Politicologie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. D.R.P. (Dennis) de Kok

  Plaatsvervangend afdelingshoofd
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof. dr. mr. H.D (Huib) van Romburgh

  Bestuursraadadviseur aanbesteding
  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat & Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • mr. G. (Gerrit) de Goede

  Coördinator Juridische Zaken
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - DG Straffen en Beschermen

 • mr. H.A.J. (Henk) Gierveld

  Gemachtigde proceszaken
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

 • mr. E.P. (Els) Koorstra

  Coördinerend jurist/Hoofd Staatssteun Unit WJZ
  Ministerie van EZK & Ministerie van LNV - Wetgeving en Juridische Zaken

 • mr.drs. G.H. (Geert) van den Borne

  Senior Jurist
  Ministerie van Buitenlandse Zaken - Directie Juridische Zaken

 • mr. K.J. (Karin) Bregman

  Jurist
  Ministerie van Algemene Zaken

 • prof. dr. J.C. (James) Kennedy

  Decaan
  Universiteit Utrecht - University college

 • mr. H.F.Th. (Hugo) Pennarts

  Adviseur
  Ten Holter / Noordam

 • mr. dr. J.R. (Joris) Groen

  Coördinerend beleidsmedewerker
  Ministerie van Justitie en Veiligheid - Directie Wetgeving en Juridische Zaken

 • prof.dr. P. (Paul) Nieuwenburg

  Hoogleraar politieke filosofie
  Universiteit Leiden - Instituut Politieke Wetenschap

 • mr. A. (Arjan) Dane

  Senior jurist
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?