Grondrechten in de rechtspraktijk

9 « terug naar overzicht

Startdatum
29 september 2015
Doelgroep
Overheidsjuristen en wetgevingsjuristen
Niveau
Basis
Leerlijnen

Prijs € 600,-


Grondrechten beschermen burgers tegenover de overheid en soms (indirect) burgers tegenover elkaar. Deze beschermingsfunctie begrenst het overheidshandelen en verplicht daar soms zelfs daartoe. Alle ministeries hebben daarmee te maken bij het opstellen van beleid en wet- en regelgeving. Ter illustratie kan worden gedacht aan de vraag:

  • of sociale bijstandsrechercheurs huisbezoeken mogen afleggen ter handhaving van het sociale zekerheidsrecht;

  • of subsidie mag worden verstrekt aan een maatschappelijke organisatie op religieuze grondslag;

  • welke randvoorwaarden zijn vereist voor het gebruik door de overheid van autonummerplaat gegevens;en voor de bevoegdheid tot preventief fouilleren;

  • of, en zo ja onder welk voorwaarden, eigendomsrechten kunnen worden ingeperkt.

In deze cursus wordt aan de hand van actuele kwesties de werking van (inter)nationale grondrechten en de bijbehorende toezichtmechanismen geïllustreerd en in een bredere constitutionele context geplaatst (constitutioneel toetsingsverbod, de doorwerking van het internationale recht en de betekenis van het EU-Grondrechtenhandvest).

Oud-deelnemer aan het woord

Resultaat

Na afloop van de cursus

  • is uw kennis van de grondrechten aangevuld dan wel opgefrist;
  • beschikt u over hulpbronnen en handvatten om kritisch na te denken over de noodzaak en inhoud van beleid en wetgeving gegeven de daarvoor geldende grondrechtelijke randvoorwaarden en kwaliteitseisen.mr. M.W. (Marcel) Griffioen, Jurist bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:
De cursus Grondrechten in de rechtspraktijk biedt in vogelvlucht een overzicht van de diverse grondrechten en hun rechtsbronnen. Daarbij wordt ook hun ontwikkeling geschetst en dieper ingegaan op enkele specifieke grondrechten. Na afloop was mijn conclusie: grondrechten werken meer door in het alledaagse recht dan dat ik tevoren had beseft.

Meer informatie?

Esther Ruigrok van de Werve

Esther Ruigrok van de Werve

Opleidingscoördinator open inschrijvingen

e.ruigrok@acwet.nl
070 - 312 98 41


Deze cursus op maat?